جزئیات تجربه

عنوان تجربه
کانون تربیتی فراگیر
تربیت
1397/02/05
1400/01/03

اطلاعات تجربه

تربیت دانش آموزان متعهد برای آینده نظام
در فضای تربیتی مهم این است که یک فضای مثبت و خوبی در اون کانون تربیتی وجود داشته باشد که طرف با ورود به این مکان احساس این کند که میل به تغییر و تحول دارد و ایجاد این آب و هوا در مجموعه مهمترین رکن درتجربه ما هست. سه مولفه را ما در مجموعه خود به وجود آوردیم تا بتوانیم فضا را یک فضای مثبت کنیم: 1. احترام و تکریم شخصیت دانش آموز: روابط از همان ابتدا در کانون یک فضای احترام آمیز است و دانش آموز وقتی وارد می شود با ادب و احترام با او برخورد میشود و روابط بین افراد کانون به این گونه است که هر کس حتی یک روز هم بزرگتر باشد کوچکتر احترام بزرگتر را دارد و این فضای محترمانه باعث ایجاد یک فضای سازنده میشود. 2. انس و رفاقت و صمیمیت: از همان ابتدا با دانش اموز باصمیمت برخورد میشود و با اسم کوچک از همان ابتدا او را صدا میکنیم مثلا آقا مجید و... البته ابن فضای رفاقت و صمیمت کنترل شده میباشد و 6 ماه ابتدایی با تعریف برنامه های جذاب و صمیمی سعی در این داریم سریعتر دانش آموزان باهم و مربیان صمیمی شوند 3. معنویت: ما از همان ابتدا سعی در این داریم معنویت را بوجود آوریم معمولا بعد از اینکه با دانش آموزان صمیمی شدیم، دانش آموزان را به نماز و به کتاب خوندن در مورد شهدا و مناجات دعوت می کنیم. این سه مولفه وقتی در مجموعه ای بوجود می آید یک فضای تربیتی فزاینده و گیرا بوجود می آید.
از اساتید تربیتی و مجموعه های تربیتی
دانش آموزان
ایجاد یک فضای تربیتی مثبت و فراگیر که دانش آموزان با ورود به کانون احساس نیاز به تغییر را حس میکردند
یکی از نواقص موجود در این طرح این است گاهی اوقات فضای احترام کمرنگ می شود در کانون و باید با گذاشتن درس های اخلاق این فضا را حفط کرد
تربیت دانش آموزان متعهد و انقلابی

مستندات تجربه