چه تجربیاتی ارزش مستندسازی دارند؟

تجربیاتی که ارزش مستندسازی دارند دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

 1. نتايج آن باعث تغییر و تأثیرگذارى در یک جریان عینی شده باشد.
 2. نقطة عطفي در دوران مديريت مديران محسوب شود.
 3. توانایی‌ها و ديدگاه ها را مجموعه ای را تغییر دهد.
 4. مانند داستان جزئیات رفتار ها،شرایط و تصمیمات راذکر کرده اما خط کلی داستان گم نمی شود
 5. موجز و روشن است
 6. دارای ارکان،هدف،مساله و...
 7. کاربردی می تواند باشد
 8. آموزه هایی برای یادگیری داشته باشند
 9. حاصل یک فرایند باشد
 10. براساس واقعیت تنظیم شده باشد
 11. به صورت فردی و یا گروهی ایجاد شده باشد